Podczas wczorajszej sesji Rada Miasta Dębica udzieliła absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi. W obu głosowaniach zadecydował 1 głos, 11 radnych było „za”,  10 „przeciw”. Nie obyło się bez wpadek.

Absolutorium to mówiąc w dużym skrócie akceptacja rady dla sposobu wykonania przez burmistrza budżetu w poprzednim roku. Wotum zaufania z kolei to ustosunkowanie się radnych do raportu, który podsumowuje działania Mariusza Szewczyka w 2020 r.

Już przy przyjęciu porządku obrad radny Mateusz Cebula wyszedł z zapytaniem czy uchwała o udzielenie wotum zaufania burmistrzowi została złożona legalnie. – Inicjatywę uchwałodawczą składała komisja rewizyjna, a w obowiązującym statucie miasta komisja ta nie ma w tym zakresie inicjatywy uchwałodawczej – mówił, prosząc o opinię radę prawnego Urzędu Miasta.

Legalna czy nie?

Odpowiedzi Joanny Żurek-Krupki w tej sprawie nie dało się usłyszeć podczas transmisji sesji w internecie. Głos zabrała radna Monika Garduła:- Komisja rewizyjna pochyliła się nad tym, ponieważ ma do tego uprawnienia. Radny Cebula mimo to zaznaczył, że oczekuje opinii od radcy prawnego. – Pytał pan o komisję rewizyjną i przewodnicząca komisji udzieliła odpowiedzi – próbował zakończyć dyskusję przewodniczący Rady Miasta Józef Sierdzaki. – To nie jest żaden autorytet prawny – odpowiedział Cebula. – Ja rozumiem, tylko komisja rewizyjna może się zająć tą sprawą, a czy panu się to podoba, czy nie no to jest inna sprawa – mówił przewodniczący. Radny Cebula upierał się, aby skonfrontować tę kwestie jeszcze ze statutem. – Jeżeli to jest nieprawnie to zostanie odrzucone, po co to drążyć – skwitował J. Sieradzki.

Do dyskusji włączyła się radna Renata Barszcz: – Panie radny Mateuszu jak może pan mówić, że komisja to nie jest autorytet prawny. Kiedy my wystosowaliśmy wniosek do Regionalnej (Izby Obrachunkowej dop. red.) i dostaliśmy pozytywną opinię i pan mówi, że my i Regionalna razem to nie jest autorytet prawny i pan potrzebuje oceny mecenasa to proszę się spokojnie pochylić. Gdyby było uchybienie Regionalna by nam je wskazała.

Radny trwał przy swoim i w dalszym ciągu wnioskował o opinię prawną, jednak przewodniczący zamknął dyskusję. Później okazało się, że Mateusz Cebula ostatecznie miał rację. Z porządku zdjęto uchwałę z inicjatywy komisji rewizyjnej, zastępując ją uchwałą z inicjatywy przewodniczącego. Cebula poprosił o uzasadnienie. Głos ponownie zabrała radna Renata Barszcz, wyjaśniając, że wcześniej miała na myśli uchwałę dotyczącą absolutorium, nie wotum zaufania. – Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Nie potrzeba tłumaczenia. Dobrze, że nam pan zwrócił uwagę – zakończyła swoją wypowiedź.

Debata nad raportem

Cały Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2020 rok liczy dokładnie 188 s. We wstępnie, podpisanym przez burmistrza Szewczyka można znaleźć informacje o kluczowych i ważnych dla mieszkańców inwestycjach. Czytamy: Zakończono przebudowę hali lodowiska i Domu Dziennego „Senior +”, budowę żłobka przy ul. Kołłątaja, drugi etap przebudowy pomieszczeń w Domu Kultury Mors. Wykonano też zadania w infrastrukturze drogowej m.in. budowę ul. Skowronków – bocznej,rozbudowę ul. Kwiatkowskiego, przebudowę chodnika oraz miejsc parkingowych wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowę ulicy Olszynowej i Raczyńskich. W 2020 roku sfinalizowano również rewitalizację Parku Miejskiego.

Podczas sesji radni zgłaszali swoje uwagi do raportu, wytykali błędy m.in. techniczne czy merytoryczne. Zwracali uwagę na pracę osób, które nad nim pracowały. Najdłużej z nich mówił radny Mateusz Cebula: We wstępie raportu mamy takie sformułowanie: „Rok 2020 był bardzo trudny ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Przyczyniła się ona m.in. do spadku dochodów z podatku dochodowego od osób prywatnych (PIT), od osób prawnych (CIT) oraz z podatku od nieruchomości.”. Chciałem zauważyć, że coś takiego jak podatek dochodowy od osób prywatnych nie istnieje. To jest podatek dochodowy od osób fizycznych i to jest bardzo rażący błąd. Trzeba popatrzeć na prawdziwość tego stwierdzenia i niestety burmistrz mija się z prawdą. Zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu, jak i różne raporty ministerialne, opracowania eksperckie wskazują, że w przypadku Dębicy, w ujęciu rok do roku, dochody własne wzrosły ogółem o 3%. Owszem dochody z PIT-u spadły o 1%, ale dochody z CIT-u rok do roku wzrosły  o 17%, z podatku od nieruchomości prawie o 6%, z podatków od środków transportu prawie o 3%. Słowa te są kompromitujące – mówił.

Zwrócił tez uwagę na zapis dotyczący ul. Skowronków. Burmistrz Szewczyk w raporcie pisze: „Wykonano też zadania w infrastrukturze drogowej m.in. budowę ul. Skowronków – bocznej”. – Chciałbym zobaczyć zdjęcie tej wykonanej ulicy – mówił radny. – Fakty są takie, że w 2020 r. zrealizowano jedynie wykupy gruntów – dodał. Dalej przez radnego Cebulę poruszona była kwestia m.in. czystości powietrza, wzrostu kosztów usług komunalnych, nikłych wyników w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych czy pracy burmistrza podczas pandemii.

Swoje uwagi istotne dla mieszkańców zgłaszał również radny Stanisław Ciszek. Mówił m.in. o braku kanalizacji na ulicach: Wilhelma Macha, Rolniczej, Budzisz i Wiejskiej, nierealizowaniu zabezpieczeń powodziowych – przebudowy przepustu na ul. Zdrojowej czy potrzebie przebudowy parkingu przy cmentarzu na ul. Wielopolskiej

Wniosek złożony, wniosek wycofany

Radna Joanna Ożóg podczas dyskusji złożyła wniosek, aby burmistrz mógł odpowiedzieć na wszystkie zarzuty pisemnie. – Niektóre były żałosne – mówiła. Międzyczasie głos zabrał radny Andrzej Bal: Dobry gospodarz to robi infrastrukturę, buduje drogi. Tutaj są bardzo duże zaniedbania, że nie prowadzimy tej polityki drogowej – mówił A. Bal.

Po jego wypowiedzi radna Joanna Ożóg ponownie zabrała głos i wycofała złożony wcześniej wniosek. – Kto rządził tym miastem przez wszystkie kadencje? No wyście rządzili. To dzisiaj macie pretensje do burmistrza? Przecież on jest organem wykonawczym. Trzeba było tak rządzić, żebyśmy doszli do tego, czego w tej chwili żądacie. Wycofuje swój wniosek – zakończyła.

Ostatecznie w dwóch głosowaniach dotyczących absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Mariusza Szewczyka zadecydował 1 głos – 11 radnych było „za”, a 10 „przeciw”.

UM Dębica

Share:
Polub nas na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *